Yess sisekorraeeskiri

1. Vabatahtlikult (kirjaliku avalduse alusel) spordiklubisse astunud õpilane, kohustub järgima ja täitma klubi põhikirja ja sisekorraeeskirja.

2. Sportlane peab käituma viisakalt, olema aus ja austama treenereid ning teisi klubi liikmeid.

3. Sportlane saab aru mõistest „SPORTLIK DISTSIPLIIN” ja on kohustatud seda järgima.
Sportlik distsipliin on:

  • Tervislik eluviis (loobumine alkoholi tarbimisest, suitsetamisest, narkootikumidest, mõnuainetest ja keelatud stimulaatoritest).
  • Järgib õiget toitumist ja elab kindla päevakava kohaselt, ühildades õppimise, treeningtöö ja meelelahutuse.
  • Suhtub sportlikku treeningusse kohusetundlikult ja positiivselt. On aktiivse eluviisi propageerija oma sõprade hulgas.

4. Sportlane kasutab tema käsutusse antud spordivarustust heaperemehelikult. Spordivarustuse tahtliku lõhkumise või rikkumise korral kannab lapsevanem materiaalset vastutust tekitatud kahju ulatuses.

5. Sportlane on kohustatud täitma treeningbaasides (ujula, staadion, jõusaal, spordisaal, jõusaal jne) kehtivaid sisekorra reegleid.

6. Oma aktiivse ja sportlikult terve eluviisiga esindab sportlane oma klubi parimal viisil ja on eeskujuks eakaaslastele koolis ja tänaval.

7. Juhul kui sportlane rikub loetletud reegleid, kaotab ta võimaluse kasutada talle klubi poolt võimaldatud soodustusi (osalemine võistlustel ja spordiüritustel).

8. Spordiklubi võimaldab oma liikmetele:

  • Treeningtööks vajalikud spordibaasid koos inventari kasutamisega.
  • Eesti Ujumisliidu poolt atesteeritud treeneri kvalifikatsiooniga juhendaja.
  • Kehtivate normatiivide täitmisel osalemise vabariiklikel võistlustel.
  • Vähemalt 1 kord aastas tervisekontrolli sportlikult edasijõudnud gruppides harjutajatele.
  • Meelelahutuslikke ja kultuurilisi ühisüritusi.
  • Kogenud treenerite juuresolekul treeningutes ja treeninglaagrites turvalisuse ja vajadusel esmaabi.
  • Tiitlivõistlustel osalevatele sportlastele tagab klubi võimalusel spordiriietuse oma sümboolikaga.

9. Laps (lapsevanem) on kohustatud teavitama treenerit oma (lapse) tervisliku seisundi iseärasustest ja haigustest.

10. Tutvu ka Privaatsuspoliitika